Perantoj

ARGENTINO: Roberto Sartor, Saenz Peña 3912, B° La Capilla — 52, CP 5507 — Vistalba, Luján de Cuyo Mendoza.

AŬSTRALIO: Libroservo de AEA, Esperanto-domo, 143 Lawson St., Redfern N.S.W. 2016.

AŬSTRIO: Leopold Patek, Martinstr. 104/38, AT-3400 Klosterneuburg.

BELGIO: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, BE-2060 Antwerpen.

BRAZILO: Brazila Esperanto-Ligo, SDS Ed. Venâncio III Sala 303, BR-70393-902 Brasília-DF.

BRITIO: EAB/Viv O’Dunne, Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DE.

BULGARIO: Georgi Mihalkov, “Nadeĵda” V, bl. 529, vh A et 9 ap 33, BG-1229 Sofia.

ĈEĤIO: Pavel Polnický, Lidická 939/11, CZ-29001 Poděbrady III.

ĈINIO: Trezoro Huang Yinbao, Esperanto-Centro, Jinqiao Touzi Gongsi, Jingchuan-Xian Nonglin-lu, Pingliang Gansu, CN-744300.

DANLANDO: Arne Casper, Bryggervangen 70, 4, tv. DK-2100 København Ø.

ESTONIO: Ahto Siimson, Kastani väikekoht 12-11, Paikuse, Pärnu maakond, EE-86602.

FINNLANDO: EAF / Paula Niinikorpi, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530, Helsinki.

FRANCIO: Espéranto-France, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris.

GERMANIO: Wolfgang Schwanzer, Pfarrer-Seeger-Strasse 9, DE-55129 Mainz.

HISPANIO: Pedro A. Garrote, C/Las Mercedes, 5-5°-C ES-47006 Valladolid.

HUNGARIO: Esperanto-Centro Eventoj, Leiningen u. 4, HU-1193 Budapest.

Hungaria Esperanto-Asocio, HU-1146 Budapest, Thököly út 58-60.

IRLANDO: Joy Davies, 9 Templeogue Wood, Dublin 6W.

ISLANDO: Islanda Esperanto-Asocio, p. k. 1081, IS-121 Reykjavík.

ITALIO: Itala Esperanto-Federacio, Via Viloresi 38, IT-20143 Milano.

JAPANIO: Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3, Tôkyô-to 162-0042.

KATALUNIO: Kataluna Esperanto-Asocio, Apartat 1008 E-08204 Sabadell, Katalunio.

KOREIO: KEA, 1601 Kang Byeon Hanshin Core, 350 Mapo-dong, Mapo-ku, Seoul-121-703.

KROATIO: Marija Belošević, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb

LATVIO: Margarita Želve, Rūpniecības 35-13, LV-1045 Rīga.

LITOVIO: Litova Esperanto-Asocio, p. k 167, LT-3000 Kaunas-C.

MEKSIKO: Mallely y/o Magdalena Martínez Mateos Av. 523, No.187, 1a Sección de San Juan de Aragón, Del. Gustavo A. Madero, México D.F., CP 07969, México.

NEDERLANDO: Univerala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam.

NORVEGIO: Anne Karin Bondhus, Morenefaret 8 A, NO-4340 Bryne.

NOV-ZELANDO: G. David Dewar, PO Box 35849, Browns Bay, Auckland NZ-0753.

POLLANDO: Pola Esperanto-Asocio, ul. Andersa 37/59a, PL-00-159 Warszawa.

PORTUGALIO: Portugala Esperanto-Asocio, Rua João Couto, 6, R/C-A, PT-1500 Lisboa.

RUSLANDO: Галина Романовна Горецкая, 236039, Калининград, абон. ящик 1205.

SERBIO: Miomirka Kovačević, Španskih boraca 32, RS-11070 Novi Beograd.

SLOVAKIO: Stano Marček, Zvolenská 15, SK-03601 Martin.

SLOVENIO: Višnja Branković, Via Parini 5, IT-34129 Trieste (Italio).

SUD-AFRIKO: Colin S. Beckford, 43 Fairview Crescent, Milnerton Ridge 7441.

SVEDIO: Leif Holmlund, Kågevägen 40 B, SE-931 38 Skellefteå.

SVISLANDO: Christoph Scheidegger, Im Schleedorn 6, CH-4224 Nenzlingen.

USONO: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530.

Respondi